Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την εταιρεία μας, αποτελεί βασική παράμετρο, τόσο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, όσο και του διοικητικού μας μοντέλου. Κάθε στιγμή προσπαθούμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με στόχο και κύριο άξονα το σεβασμό στον άνθρωπο. Μία από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της εταιρείας μας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της Ελληνικής κοινωνίας.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της εταιρείας μας να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέκταση της ευθύνης της εταιρείας μας στην τοπική κοινότητα. Στοχεύει σε ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές μας , οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον.

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Στην εταιρεία μας, η εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως τους υπαλλήλους καθώς συνδέεται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η εργασιακή ασφάλεια. Ανοίγουν το δρόμο για την κοινωνική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.