Πιστοποίηση Ποιότητας

Όλες οι εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της Thermotron Α.Ε. έχουν πιστοποιηθεί, με το διεθνής πρότυπο εξασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και το διεθνής πρότυπο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015. Συνεπώς τα τμήματα: σχεδιασμού – έρευνας και ανάπτυξης, κατασκευής και παραμετροποίησης, το τμήμα συσκευασίας, οι πωλήσεις με την τεχνική υποστήριξη (After Sales Support) κλπ., είναι εναρμονισμένα με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών και παρεχόμενων προϊόντων.

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές.
 
Σημείωση: Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πστοποίηση ISO 9001:2015 παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενώτητα προϊόντα και επιλέξτε την μηχανή που θέλετε ξεχωριστά. 

ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση στο κοινό και τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες που εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σημείωση: Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πστοποίηση ISO 14001:2015 παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενώτητα προϊόντα και επιλέξτε την μηχανή που θέλετε ξεχωριστά.

Συμμόρφωσή με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Η εταιρεία μας Thermotron Α.Ε. δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη, ότι τα μηχανήματα που παράγει έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών και εξακολουθεί να είναι συμμορφούμενη με αυτές τις απαιτήσεις εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες και/ή τους κανόνες και περιορισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

2006/42/EKΜηχανήματα (Οδηγία MD)
2014/30/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Οδηγία EMC)

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN ISO 12100:2010 Ασφάλεια μηχανών – Γενικές αρχές σχεδιασμού – Αξιολόγηση διακινδύνευσης και μείωση διακινδύνευσης
EN ISO 4414:2010 Πνευματικά ρευστοδυναμικά συστήματα – Γενικοί κανόνες και απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα και τα εξαρτήματά τους
EN 60204-1:2018 Ασφάλεια μηχανών — Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

 

Σημείωση: Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πστοποίηση CE παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενώτητα προϊόντα και επιλέξτε την μηχανή που θέλετε ξεχωριστά.

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία μας έχει κατοχυρωμένο το όνομα και το λογότυπο της στο παγκόσμιο οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας. International Registration No 1 448 839 (thermotron) Date: 08/11/2018

Certification Download

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.

Η εταιρεία μας έχει κατοχυρωμένο το όνομα και το λογότυπο της στο ευρωπαϊκό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας. Certificate of Certification No 017900394 Date: 12/09/2018

Certification Download